Onzakelijke borgstelling

6 mei, 2021
Inkomstenbelasting

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling voor de schulden van de vennootschap...

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

6 mei, 2021
Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen maar het...

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

6 mei, 2021
Corona update

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun onderneming draaiende te houden...

Minimumloon per 1 juli 2021

6 mei, 2021
Sociale verzekeringen

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per 1 juli. De minister van...

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

6 mei, 2021
Internationaal

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding. Deze keuzemogelijkheid geldt voor het totaal aan...

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

29 april, 2021
Subsidies

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een uitkeringsgerechtigde werknemer. De...

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

29 april, 2021
Sociale verzekeringen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten ter invoering van een...

Eigen woning in het buitenland

22 april, 2021
Inkomstenbelasting

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze keuzeregeling vervangen door een bepaling waarin...

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

22 april, 2021
Successiewet

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een regeling komt voor de situatie waarin een minderjarig kind beide ouders verliest en vanwege fiscale...

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

22 april, 2021
Successiewet

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet verklaart tariefgroep l van toepassing op...

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

22 april, 2021
Arbeidsrecht

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. In een aantal situaties is...

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

15 april, 2021
Corona update

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2019-2020....

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

15 april, 2021
Sociale verzekeringen

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uiteengezet. In het pensioenakkoord is met de sociale...

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

15 april, 2021
Inkomstenbelasting

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als pret-box, vanwege het destijds bescheiden...

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15 april, 2021
Loonbelasting

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een cafetariaregeling, waarbinnen overwerkbeloningen kunnen...

Pagina's