Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

9 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de verwachting daarmee duurzaam positieve opbrengsten te...

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

9 juli, 2020
Civiel recht

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. Op 7 juli is de wet in het...

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

9 juli, 2020
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beëindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot ontslag op staande voet....

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

9 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van een...

An error occured

9 juli, 2020
24

An error occured

NOW-2 kan worden aangevraagd

7 juli, 2020
Corona update

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste...

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

2 juli, 2020
Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is....

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

2 juli, 2020
Omzetbelasting

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen....

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

1 juli, 2020
Corona update

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de in het eerste noodpakket opgenomen TOGS, de tegemoetkoming voor...

Regeling NOW-2 gepubliceerd

25 juni, 2020
Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt verlengd tot 1...

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

25 juni, 2020
Inkomstenbelasting

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen...

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

25 juni, 2020
Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2020 vastgesteld.  Leeftijd op...

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

25 juni, 2020
Overdrachtsbelasting

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden...

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

25 juni, 2020
Corona update

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:...

Ontslag met wederzijds goedvinden

25 juni, 2020
Arbeidsrecht

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. Bij discussie over de vraag of een...

Pagina's