Belastingplan 2021: een overzicht

17 september, 2020
Belastingplan

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 in werking moeten...

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17 september, 2020
Belastingplan

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. Dit jaar wordt voorgesteld om...

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt verhoogd en in 2022 met € 73. De...

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17 september, 2020
Belastingplan

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke heffingvrije...

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus, een aanvraag indienen bij de minister van...

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om ten laste van de winst over 2019 een...

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17 september, 2020
Belastingplan

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting....

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een eenmalige...

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

17 september, 2020
Belastingplan

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal...

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

10 september, 2020
Omzetbelasting

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2019 moet vóór 1 oktober 2020...

Beslag OM op banktegoeden

10 september, 2020
Inkomstenbelasting

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen met waarde in het economisch verkeer. De beoordeling...

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

10 september, 2020
Arbeidsrecht

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat...

Besluit functionele valuta aangepast

3 september, 2020
Vennootschapsbelasting

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele...

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

3 september, 2020
Omzetbelasting

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels geleverd...

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

3 september, 2020
Inkomstenbelasting

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 rekent de dga de...

Pagina's