Afgezonderd particulier vermogen

20 augustus, 2020
Successiewet

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden voor de inkomstenbelasting toegerekend aan de persoon, die dat vermogen heeft afgezonderd. Na...

Ontslag op staande voet vernietigd

13 augustus, 2020
Arbeidsrecht

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden. Deze dringende reden moet onverwijld worden meegedeeld aan de wederpartij. Voor de werkgever...

Toepassing innovatiebox

13 augustus, 2020
Vennootschapsbelasting

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft voortgebracht waarvoor hem een octrooi is verleend of dat is voortgevloeid uit speur- en...

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

13 augustus, 2020
Arbeidsrecht

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van een slapend dienstverband...

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

13 augustus, 2020
Inkomstenbelasting

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning...

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

6 augustus, 2020
Subsidies

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter consultatie gepubliceerd. De subsidieregeling vloeit...

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

6 augustus, 2020
Dividendbelasting

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het wetsvoorstel is gericht op de verplaatsing van in...

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

6 augustus, 2020
Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor...

Privégebruik auto en omzetbelasting

30 juli, 2020
Omzetbelasting

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde is dat de ondernemer voor de auto...

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30 juli, 2020
Inkomstenbelasting

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake...

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De...

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

23 juli, 2020
Subsidies

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een...

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

23 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat...

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

23 juli, 2020
Arbeidsrecht

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk...

Regeling TOFA twee weken langer open

16 juli, 2020
Corona update

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag...

Pagina's