Aanpassingen in regeling NOW

7 mei, 2020
Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder...

Steunmaatregelen sportverenigingen

7 mei, 2020
Corona update

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van huur; stimuleringsregeling voor kleine verenigingen; uitbreiding...

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

7 mei, 2020
Inkomstenbelasting

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften...

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

30 april, 2020
Civiel recht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas na het...

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

30 april, 2020
Inkomstenbelasting

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol (...

Ouderschapsverlof straks deels betaald

30 april, 2020
Sociale verzekeringen

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het rapport van dit onderzoek is, met een reactie van het kabinet, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het...

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

28 april, 2020
Corona update

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het kabinet heeft €...

Uitbreiding doelgroep Tozo

25 april, 2020
Corona update

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt...

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

25 april, 2020
Corona update

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen zijn met name gericht op het geven van...

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

23 april, 2020
Corona update

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er voor de sierteelt en de voedingstuinbouw een specifieke...

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

23 april, 2020
Corona update

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) gepubliceerd. De...

Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting

23 april, 2020
Corona update

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de zes volgende jaren. In de Tweede Kamer zijn twee moties ingediend die...

Samenloop NOW en loonkostensubsidie

23 april, 2020
Corona update

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting voor werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking om de...

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

23 april, 2020
Sociale verzekeringen

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn: oudere...

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

23 april, 2020
Corona update

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen aangekondigd van de coronamaatregelen die onder het bereik van dit ministerie vallen. Het gaat om de...

Pagina's