Belastingplicht vennootschapsbelasting

17 december, 2020
Vennootschapsbelasting

De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet. Dat de Belastingdienst het lichaam voor dat jaar niet heeft uitgenodigd om aangifte te doen voor...

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

15 december, 2020
Corona update

De derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de NOW-3, geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De totale duur van de NOW-3 is in...

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

10 december, 2020
Belastingplan

De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat een onderdeel dat specifiek betrekking heeft op de fiscale eenheid voor de...

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

10 december, 2020
Sociale verzekeringen

Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen herzien. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen gebundeld...

Herziening ineens aftrek voorbelasting

10 december, 2020
Omzetbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze bestemd zijn voor belaste prestaties. Worden de goederen en diensten...

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

10 december, 2020
Sociale verzekeringen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de...

Looncriteria 2021 kennismigranten

10 december, 2020
Loonbelasting

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten voldoen aan een leeftijdsafhankelijk looncriterium. De looncriteria worden jaarlijks herzien aan...

Aanvullende coronamaatregelen

10 december, 2020
Corona update

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. NOW De derde tranche van de NOW loopt van 1 oktober tot en met 30 juni 2021. Per kalenderkwartaal zou...

Premies Zorgverzekeringswet 2021

3 december, 2020
Sociale verzekeringen

De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 zijn bekendgemaakt. De premie die een werkgever verschuldigd is over het loon van zijn werknemers...

Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

3 december, 2020
Arbeidsrecht

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De Hoge Raad heeft onlangs...

Wetsvoorstel Werken waar je wil

3 december, 2020
Arbeidsrecht

Een initiatiefwetsvoorstel om werknemers meer rechten te geven op aanpassing van de werkplek is ter consultatie gepubliceerd. De Wet flexibel werken (Wfw) regelt de rechten van werknemers ten aanzien...

Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

3 december, 2020
Subsidies

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is per 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om mensen door middel van kosteloos te volgen...

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

26 november, 2020
Inkomstenbelasting

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen woning niet belast is als de opbrengst niet hoger is dan € 5.506. Voorwaarden...

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

26 november, 2020
Sociale verzekeringen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit wetsvoorstel worden drie maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt. De Pensioenwet, de Wet...

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

26 november, 2020
Subsidies

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn om in...

Pagina's