Beslag OM op banktegoeden

10 september, 2020
Inkomstenbelasting

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen met waarde in het economisch verkeer. De beoordeling...

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

10 september, 2020
Arbeidsrecht

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat...

Besluit functionele valuta aangepast

3 september, 2020
Vennootschapsbelasting

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele...

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

3 september, 2020
Omzetbelasting

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels geleverd...

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

3 september, 2020
Inkomstenbelasting

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 rekent de dga de...

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

31 augustus, 2020
Corona update

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor...

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

27 augustus, 2020
Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening wordt gebracht. Tot de vergoeding behoren niet de ten behoeve van de afnemer...

Aanzegverplichting

27 augustus, 2020
Arbeidsrecht

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer schriftelijk te laten weten of hij de...

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

27 augustus, 2020
Autobelastingen

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de afschrijving op een kampeerauto veel lager is dan op een gesloten bestelauto...

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

27 augustus, 2020
Omzetbelasting

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van andere wetsbepalingen niet verschuldigd is, de op de factuur vermelde belasting...

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

27 augustus, 2020
Corona update

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL heeft dezelfde doelgroep als de TOGS. Voorwaarde voor de TVL is een...

Verbod op nevenwerkzaamheden

20 augustus, 2020
Arbeidsrecht

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op overtreding van dit verbod stond een boete. In de arbeidsovereenkomst was vermeld dat...

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

20 augustus, 2020
Inkomstenbelasting

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt betaald op de eigenwoningschuld. Fiscale partners kunnen de inkomsten uit de eigen woning onderling...

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

20 augustus, 2020
Arbeidsrecht

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Een ontwikkeladvies geeft zicht op de mogelijkheden die...

Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk

20 augustus, 2020
Formeel recht

Omdat een belastingaanslag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, werd een aanmaning tot betaling aangemaakt. Daarbij werd een bedrag van € 7 aan aanmaningskosten in rekening gebracht....

Pagina's