Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

16 juli, 2020
Sociale verzekeringen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. In plaats van een 1 op 1-koppeling...

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

16 juli, 2020
Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen vergoeding...

Uw NOW-aanvraag afronden 

16 juli, 2020
Corona update

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de eerste tranche (NOW-1) is de regeling...

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

9 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de verwachting daarmee duurzaam positieve opbrengsten te...

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

9 juli, 2020
Civiel recht

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. Op 7 juli is de wet in het...

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

9 juli, 2020
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beëindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot ontslag op staande voet....

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

9 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van een...

An error occured

9 juli, 2020
24

An error occured

NOW-2 kan worden aangevraagd

7 juli, 2020
Corona update

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste...

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

2 juli, 2020
Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is....

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

2 juli, 2020
Omzetbelasting

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen....

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

1 juli, 2020
Corona update

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de in het eerste noodpakket opgenomen TOGS, de tegemoetkoming voor...

Regeling NOW-2 gepubliceerd

25 juni, 2020
Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt verlengd tot 1...

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

25 juni, 2020
Inkomstenbelasting

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen...

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

25 juni, 2020
Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2020 vastgesteld.  Leeftijd op...

Pagina's