Samenloop NOW en loonkostensubsidie

23 april, 2020
Corona update

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting voor werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking om de...

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

23 april, 2020
Sociale verzekeringen

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn: oudere...

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

23 april, 2020
Corona update

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen aangekondigd van de coronamaatregelen die onder het bereik van dit ministerie vallen. Het gaat om de...

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

16 april, 2020
Corona update

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen betreffen de omzetbelasting, de...

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

16 april, 2020
Inkomstenbelasting

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning...

Waardering grond op openingsbalans

16 april, 2020
Ondernemingswinst

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde.  Voor zover het bezittingen van de onderneming betreft bestaat de...

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

16 april, 2020
Vennootschapsbelasting

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals...

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

9 april, 2020
Successiewet

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat het bedrag van het erfdeel van de persoon die de...

Aflossing rekening-courant via dividend

9 april, 2020
Inkomstenbelasting

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling voor het jaar...

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

9 april, 2020
Arbeidsrecht

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om geldig te zijn. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 geldt naast...

Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen

8 april, 2020
Corona update

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe maatregelen. TOGS De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is...

Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid

8 april, 2020
Corona update

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft geopend zijn de eerste aanpassingen in de regeling bekend gemaakt. De...

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

2 april, 2020
Inkomstenbelasting

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van kinderopvang binnen familieverhoudingen niet als negatief resultaat uit overige werkzaamheden kan...

Vakantiedagen en coronacrisis

2 april, 2020
Arbeidsrecht

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten om vakantie op te nemen of mag de werkgever een werknemer vragen vakantie op te nemen? Recht op...

Uitstel van belastingbetaling

3 april, 2020
Corona update

In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis is de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers tijdelijk versoepeld...

Pagina's