Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30 juli, 2020
Inkomstenbelasting

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake...

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De...

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

23 juli, 2020
Subsidies

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een...

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

23 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat...

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

23 juli, 2020
Arbeidsrecht

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk...

Regeling TOFA twee weken langer open

16 juli, 2020
Corona update

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag...

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

16 juli, 2020
Sociale verzekeringen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. In plaats van een 1 op 1-koppeling...

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

16 juli, 2020
Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen vergoeding...

Uw NOW-aanvraag afronden 

16 juli, 2020
Corona update

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de eerste tranche (NOW-1) is de regeling...

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

9 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de verwachting daarmee duurzaam positieve opbrengsten te...

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

9 juli, 2020
Civiel recht

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. Op 7 juli is de wet in het...

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

9 juli, 2020
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beëindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot ontslag op staande voet....

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

9 juli, 2020
Inkomstenbelasting

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van een...

An error occured

9 juli, 2020
24

An error occured

NOW-2 kan worden aangevraagd

7 juli, 2020
Corona update

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste...

Pagina's