Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt verhoogd en in 2022 met € 73. De...

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17 september, 2020
Belastingplan

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke heffingvrije...

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus, een aanvraag indienen bij de minister van...

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om ten laste van de winst over 2019 een...

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17 september, 2020
Belastingplan

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting....

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een eenmalige...

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

17 september, 2020
Belastingplan

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal...

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

10 september, 2020
Omzetbelasting

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2019 moet vóór 1 oktober 2020...

Beslag OM op banktegoeden

10 september, 2020
Inkomstenbelasting

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen met waarde in het economisch verkeer. De beoordeling...

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

10 september, 2020
Arbeidsrecht

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat...

Besluit functionele valuta aangepast

3 september, 2020
Vennootschapsbelasting

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele...

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

3 september, 2020
Omzetbelasting

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels geleverd...

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

3 september, 2020
Inkomstenbelasting

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 rekent de dga de...

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

31 augustus, 2020
Corona update

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor...

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

27 augustus, 2020
Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening wordt gebracht. Tot de vergoeding behoren niet de ten behoeve van de afnemer...

Pagina's