Wijzigingen formeel belastingrecht

19 september, 2019
Belastingplan

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen....

Maatregelen verhuurderheffing

19 september, 2019
Belastingplan

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw van woningen met een huur onder de laagste...

Aanpassing box 3

12 september, 2019
Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan...

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

12 september, 2019
Omzetbelasting

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak en voor de levering van een...

Parkeerbelasting te laat betaald

12 september, 2019
Overige heffingen

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te betalen. In die tijd kan de parkeerder naar de...

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

5 september, 2019
Algemeen

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. In het regeerakkoord is afgesproken om de...

Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

5 september, 2019
Autobelastingen

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar, is de bpm-opbrengst toch licht gestegen. Volgens de staatssecretaris van...

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

5 september, 2019
Civiel recht

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten makkelijker...

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

5 september, 2019
Arbeidsrecht

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104 weken. Tijdens de arbeidsongeschiktheid zijn...

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

29 augustus, 2019
Subsidies

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH regelt een subsidie voor eigenaren-bewoners,...

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

29 augustus, 2019
Inkomstenbelasting

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De rente bedroeg 9% per jaar voor een periode van 15 jaar. Voor de lening zijn...

Fictieve dienstbetrekking

29 augustus, 2019
Loonbelasting

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende...

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

22 augustus, 2019
Omzetbelasting

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als een verkoop door een ondernemer. Dit is anders als...

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

22 augustus, 2019
Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. De inkomsten uit de eigen woning worden forfaitair...

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

15 augustus, 2019
Overige heffingen

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het...

Pagina's