Een week na de bekendmaking van NOW 2.0, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) en de verlenging van de TOZO met aangepaste voorwaarden, zijn de eerste mutaties in het nieuwe steunpakket al weer doorgevoerd. Die staan in een brief aan de Tweede Kamer van 28 mei jl. De belangrijkste wijzigingen zetten we even op een rij.

 Wijzigingen NOW 2.0De NOW wordt niet met 3, maar met 4 maanden verlengd. Vanaf 6 juli 2020 kan NOW 2.0 worden aangevraagd voor een 3-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
 


 

Voorwaarden bij collectief ontslag


Daarnaast zijn de voorwaarden voor collectief ontslag aangevuld. Bij een voorgenomen collectief ontslag van 20 of meer werknemers, moet de werkgever een akkoord hebben met de vakbonden of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komt de werkgever er met hen niet uit, dan moet hij/zij een aanvraag voor mediation doen bij een nog op te richten commissie van de Stichting van de Arbeid. Heeft de werkgever geen akkoord of een mediationaanvraag, dan wordt het NOW 2.0-subsidiebedrag extra gekort met 5%.
 


 

Hoewel veel werkgevers onder NOW 1.0 de datum van 1 juni 2020 rood omcirkeld in de agenda hadden genoteerd omdat ze in de veronderstelling verkeerden dat zij op dat moment alsnog ontslag konden aanvragen, blijkt uit de Kamerbrief van 28 mei jl. en de brief van onder meer minister Koolmees van 29 mei jl. dat werkgevers alsnog bedacht moeten zijn op nadere spelregels.


 

Indien in het subsidietijdvak bedrijfseconomisch ontslag via het UWV wordt aangevraagd en deze aanvraag niet of niet tijdig wordt ingetrokken, vindt er bij de vaststelling van de subsidie immers een correctie plaats van 100% met de hoogte van de loonsom van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Daar kan dan, bij een collectief ontslag, 5% korting bij komen.
 
Dit betekent overigens niet dat het onmogelijk is om afscheid te nemen van medewerkers. De vaststellingsovereenkomst blijft immers een goed alternatief voor de werkgever. 

NOW-subsidie telt niet mee als omzet – andere subsidies wel


Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Echter, inmiddels is bevestigd dat de NOW-subsidie (toch) niet meetelt als omzet voor het bepalen van de hoogte van deze subsidie. Bij het berekenen van omzetdaling worden andere subsidies dus wel als omzet meegerekend, als deze betrekking hebben op de referentieperiode voor de omzetdaling. Subsidies die worden verstrekt in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren, tellen dus in de regel mee als omzet voor de NOW. De NOW telt bijvoorbeeld ook subsidies mee die op een later moment worden uitgekeerd, maar wel logischerwijs (deels) toebehoren aan een eerdere periode. Denk daarbij aan een jaarlijkse structurele subsidie die toevallig in november wordt overgemaakt, maar bedoeld is voor het gehele jaar. Is er sprake van een (terugkerende) jaarlijkse subsidie (of andere baten) of een langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak? In dat geval moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden, voor zover de gehanteerde grondslagen in de jaarrekening hier niet al in voorzien.


 

Bezwaar maken tegen afwijzing NOW


Op 15 mei jl. hadden al 114.000 werkgevers een voorschot voor de NOW ontvangen voor een totaal bedrag van 4,1 miljard euro. Maar helaas worden werkgevers ook geconfronteerd met een afwijzing van hun NOW-aanvraag. Ook kan het straks voorkomen dat werkgevers bij de definitieve vaststelling het voorschot geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen. Het kan zijn dat de reden van afwijzing of terugvordering in strijd is met de letterlijk tekst van de regeling of met de strekking en de geest van de regeling, zoals die is aangekondigd. Bovendien kan de afwijzing of terugvordering niet conform de regels van behoorlijk bestuur zijn, zoals die onder meer zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Mocht je te maken krijgen met een afwijzing of terugvordering, dan weten we de weg en schakelen we een gespecialiseerde jurist in om je bij te staan en een bezwaarschrift in te dienen.

 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL MKB) verhoogd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) is met een maand extra verlengd. MKB-ondernemers kunnen deze tegemoetkoming voor vaste lasten aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Zij kunnen gebruikmaken van deze regeling als zij een onderneming hebben met een SBI-code die van toepassing is bij de TOGS/het Noodloket en een omzetverlies van ten minste 30%. De belastingvrije TVL MKB-tegemoetkoming is verhoogd van maximaal € 20.000 naar maximaal € 50.000, afhankelijk van de omvang van de onderneming, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De verwachting is dat de regeling medio juni 2020 wordt opengesteld. Aanvragen dien je in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

 

TOZO langer verlengd

De TOZO 2.0 (met partnertoets) wordt niet met 3 maanden maar met 4 maanden verlengd. De uitkeringstermijn loopt daardoor van 1 juni tot en met 30 september 2020. Heeft een ondernemer inkomensondersteuning gehad onder TOZO 1, dan kan de inkomensondersteuning onder TOZO 2 niet een maand van TOZO 1 overlappen. In totaal kan onder TOZO 1 en 2 zes maanden inkomensondersteuning worden verkregen.
Ondernemers met een bedrijf in Nederland die buiten Nederland (in andere EU-lidstaten, (incl. VK) of in de EER: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) wonen, kunnen ook in aanmerking komen voor de lening voor bedrijfskapitaal, mits zij premieplichtig zijn voor de Nederlandse volksverzekeringen. De aanvragen kunnen worden ingediend bij het loket van de gemeente Maastricht. Die verwerkt de aanvragen voor alle gemeenten in Nederland.

 

 

Verlenging diverse fiscale maatregelen tot 1 oktober 2020

Op 28 mei 2020 is ook bekendgemaakt dat de eerder getroffen belastingmaatregelen langer worden verlengd. Het kabinet constateert namelijk dat ondernemers in veel sectoren onverminderd betalingsproblemen ondervinden. Daarom heeft het kabinet besloten de uiterste datum van 19 juni 2020 voor een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen tot 1 oktober 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Voor uitstel langer dan drie maanden worden aanvullende eisen gesteld, zoals een verklaring van de ondernemer dat geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd en dat geen eigen aandelen worden ingekocht. De vormgeving van de verklaring wordt nog nader door het kabinet uitgewerkt. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden, waarvan de concrete vormgeving ook nog zal worden bekendgemaakt. Verder is het vanaf 1 juni 2020 mogelijk om bijzonder uitstel te vragen voor de naheffingsaanslagen BPM voor het tijdvak mei 2020 (op te leggen vanaf half juli 2020).
De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% gold aanvankelijk tot 26 juni 2020, maar deze wordt nu verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de verlaging van belastingrente voor alle belastingmiddelen naar 0,01% wordt verlengd tot 1 oktober 2020.
 


Verder wordt de duur van andere fiscale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2020. Denk hierbij aan:

  • de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers;
  • de goedkeuringen m.b.t. de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen;
  • de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel;
  • de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen.

 

 

Grenzen NOW accountants- of derdenverklaring


Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.000 of meer of als een definitieve subsidie van € 125.000 of meer is ontvangen. Bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven
de € 25.000 moet een verklaring van een derde overgelegd worden, die de omzetdaling bevestigt. Brink en Hoek Accountants kan zowel de gevraagde accountantsverklaring als een gevraagde derdenverklaring opstellen.

 


Altijd een accountantsverklaring


Bedrijven die op het niveau van een werkmaatschappij (dus niet op concernniveau) de NOW-subsidie hebben aangevraagd, hebben altijd een accountantsverklaring nodig, ongeacht de hoogte van het voorschot of de uiteindelijke subsidie.

 

Administratieplicht


In alle gevallen heeft de aanvrager een administratieplicht: ‘De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt.’ Naast de verplichting tot het voeren van een controleerbare administratie zijn er nog een aantal verplichtingen waar de werkgever aan moet voldoen. Deze zijn opgenomen in artikel 13 e.v. van de Regeling.

 

 

Klein Krediet Corona (KKC) opengesteldDe nieuwe garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) is sinds 29 mei jl. opengesteld. Onlangs heeft de Europese Commissie deze regeling goedgekeurd. De overheid staat met deze garantieregeling voor 95% borg voor de leningen van financiers aan in Nederland gevestigde MKB-bedrijven die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • omzet vanaf € 50.000;
  • voldoende winstgevend zijn geweest voor de coronacrisis;
  • op 1 januari 2019 ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

De financiers die de KKC aanbieden mogen hiervoor maximaal 4% van het kredietbedrag aan kosten in rekening brengen aan de ondernemers. De ondernemers betalen daarnaast eenmalig 2% premie aan de overheid. De maximale looptijd van het KKC is 5 jaar. De KKC loopt tot 1 januari 2021 en tot uiterlijk 15 december 2020 kunnen kredietaanvragen worden aangevraagd. Wil je meer weten over het KCC of andere corona gerelateerde kredietaanvragen neem dan contact op met Willem Hartholt.


 

 

Budget Corona-Overbruggingslening (COL) verhoogdDe ‘Corona-Overbruggingslening (COL)’ voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis, wordt verhoogd met € 200 miljoen. De kredietfaciliteit kan worden aangevraagd bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De COL varieert tussen de € 50.000 en € 2 miljoen en de rente bedraagt 3%.


Bij een COL-aanvraag boven de € 250.000 wordt 25% cofinanciering verwacht van aandeelhouders of andere investeerders.

 

Ondersteuning nodig of vragen over het steunpakket m.b.t. uw situatie? Neem contact met ons op, ons team helpt u graag verder. U vindt onze contactgegevens hieronder.