Meer bekend over NOW 3.0


De NOW 3.0 regeling zal medio oktober 2020 worden gepubliceerd in de Staatscourant. Vooruitlopend op die publicatie zijn al wat bijzonderheden bekendgemaakt. 


De belangrijkste wijzigingen van NOW 3.0 op een rij

  • NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden: oktober tot en met december 2020, januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021. Je kunt per tijdvak/tranche een afzonderlijke aanvraag indienen;
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf de vierde tranche (tijdvak januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
  • De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages: van 80% via 70% naar 60% in de vijfde tranche
  • In tegenstelling tot NOW 1.0 en NOW 2.0 mag de loonsom geleidelijk worden verminderd met 10% in derde tranche, met 15% in de vierde tranche en met 20% in de vijfde tranche zonder dat de NOW-subsidie lager wordt. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers;
  • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, keert niet meer terug;
  • Het maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer zal in de vijfde tranche (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4.845 per maand)

 

Kortingen


In de NOW 3.0 worden de kortingen geschrapt die golden bij de NOW 1.0 en 2.0 bij het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden. 


 

Inspanningsverplichting werkgever


In de NOW 3 wordt een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de ontslagen werknemer. Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft een korting van 5% op het subsidiebedrag tot gevolg. 


 

Geen bonussen of dividend


De voorwaarde dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, blijft. In de eerste, tweede en derde tranche geldt dit voor 2020, maar voor de vierde en vijfde tranche van de NOW 3.0 geldt dit ook voor 2021.

 

Bepaling omzetdaling en loonsom


De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden.

 

Als er al een aanvraag is ingediend voor NOW 2.0 en de subsidie is verleend, moet de periode van omzetdaling voor de derde tranche van NOW 3.0 aansluiten op die periode van omzetdaling waarvoor in NOW 2.0 subsidie is aangevraagd. 
Bepalend is de loonsom van juni 2020. Indien de polis-administratie voor de maand juni 2020 niet gevuld is, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

 

Aanvragen

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor het eerstvolgende aanvraagtijdvak vanaf  16 november 2020 tot 13 december 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).
Na het toekennen van de subsidie zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen.

 

Overzicht


In onderstaand overzicht zijn de voorwaarden voor de drie NOW-regelingen opgenomen.