Werknemers kunnen vanaf 1 augustus aanstaande van hun werkgever verlangen dat er wordt meegewerkt aan een beter voorspelbaar arbeidspatroon. Werkgevers worden dan ook verplicht om hun werknemers meer uitgebreid te informeren over hun arbeidsvoorwaarden. Dit is het gevolg van het feit dat op 21 juni jl. nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

 

Een van de andere belangrijke wijzigingen heeft te maken met het nevenwerkzaamhedenbeding.

Wat verandert er op dat gebied? Een nevenwerkzaamhedenbeding wordt straks alleen nog toegestaan als er een objectieve rechtvaardigingsgrond (geldige reden) voor is. Deze reden(en) kan c.q. kunnen worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, of ze kunnen op een later tijdstip worden verstrekt. 

 

Ook verandert er door het van kracht worden van deze wet iets ten aanzien van studiekostenbedingen. Als een werknemer op grond van de wet of cao een verplichte opleiding moet volgen, dan zal deze opleiding straks kosteloos en zoveel als mogelijk onder werktijd moeten worden verstrekt. Hiermee strijdige studiekostenbedingen zijn nietig.

 

Let op: op grond van het van kracht worden van deze wet is een aantal nieuwe bepalingen opgenomen in het BW, die onmiddellijke werking hebben. Als gevolg daarvan moet u als werkgever hier vanaf 1 augustus aanstaande al rekening mee houden. Dit betekent dat u uw (model)overeenkomsten tijdig zult moeten aanpassen.

 

Voor advies inzake deze nieuwe wet kunt u contact opnemen met Jan Pot en of Anita Westerhof.

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Arbeidsrecht
5 maart, 2020

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de werkgever bij mogelijk ontslag. Dat doel wordt bereikt door het gesloten...

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Arbeidsrecht
28 maart, 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een werknemer eenzijdig wijzigen. De...

Werken als zelfstandige

Arbeidsrecht
4 juli, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als...