Op 27 maart 2022 is het zover. Dan eindigt de 18-maandentermijn waarbinnen u – als u voor meer dan 25% aandelen bezit in uw vennootschap – uw persoonsgegevens moet hebben ingeschreven in het UBO-register bij de Kamer(s) van Koophandel. U bent een ultimate beneficial owner (UBO) als u de uiteindelijke eigenaar bent of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de onderneming.

 

Deze verplichting geldt niet alleen voor dga’s van een bv, maar bijvoorbeeld ook voor bestuurders van nv’s, stichtingen en verenigingen. Ook maatschappen, vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen die naar Nederlands recht zijn opgericht, vallen onder deze verplichting. Eenmanszaken zijn uitgezonderd.

 

Let op
Richt u een nieuwe vennootschap op, dan moet u de UBO-gegevens gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. Dit is ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een KvK-nummer.

 

Welke gegevens?
De gegevens in het UBO-register betreffen uw naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het belang dat u houdt. Deze gegevens zijn publiekelijk toegankelijk en kunnen alleen op naam van uw onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd, niet op uw eigen naam. Daarnaast worden bepaalde gegevens opgenomen die alleen door bevoegde autoriteiten en door de Financi le Inlichtingen Eenheid (FIU) mogen worden ingezien. Dit betreffen uw BSN/
buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), uw geboortedag en -plaats en uw geboorteland, uw woonadres en een kopie van een geldig identiteitsdocument en van document(en) waaruit de aard en grootte van uw economisch belang blijkt.

 

Tip
Voldoe tijdig aan uw registratieplicht en voorkom een boete.

 

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens in ondersteunen? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.