Inmiddels is genoegzaam bekend dat de box 3-heffing vanaf 2023 aanzienlijk zwaarder wordt voor mensen die beleggen met geleend geld. Immers, voor beleggingen anders dan spaargeld wordt een gemiddeld rendement van 6,17% belast tegen 32%, terwijl schulden voor een veel lager percentage worden meegenomen. Dat laatste percentage is voor 2023 nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk niet veel hoger zijn dan circa 3% (over 2022 en 2021: 2,46%).

 

Minder bekend is wellicht dat als het saldo van bezittingen en schulden lager is dan het heffingsvrije vermogen, de box-3-heffing ook in 2023 en later nihil is. Wat betekent dit voor een klant, die overwegend met geleend geld heeft belegd?

 

Een fictief voorbeeld:

We nemen als voorbeeld de heer en mevrouw De Boer, die een OG-portefeuille hebben aangelegd met een waarde (in box 3) van € 2.000.000, gefinancierd met een lening van de bv van € 700.000 en een lening van de bank of derden van € 1.150.000. Zonder maatregelen kan de heffing in 2023 als volgt worden vastgesteld:
Over de bezittingen wordt 6,17% belast, ofwel € 123.400. Over de schulden wordt naar verwachting 3% in aftrek toegelaten, ofwel € 55.500. Het saldo bedraagt € 67.900 en wordt belast tegen 32% naar evenredigheid volgens de breuk 36.000/150.000. De box-3-heffing bedraagt dus € 5.214.

 

Als de heer en mevrouw De Boer nog voor 1 januari een schenking doen van € 37.000, bijvoorbeeld aan hun kinderen, dan wordt het saldo van bezittingen en schulden lager dan het heffingsvrije vermogen. De box 3-heffing wordt daardoor nihil. Eventueel verschuldigde schenkbelasting kan makkelijk uit. Bovendien kun je deze heffingen niet vergelijken; familie De Boer kan beter schenkbelasting betalen dan inkomstenbelasting in box 3.
Uiteraard is het hier wel opletten geblazen. Stel dat er ook bedrijfspanden in de portefeuille zitten. Als de inspecteur de waardering in box 3 van deze panden met een klein bedrag kan corrigeren, wordt de uiteindelijke correctie groot. Immers, het saldo kan daardoor uitstijgen boven de heffingsvrije grondslag.

 

Heeft u vragen over box-3 dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder